Obchodzony  w dniu dzisiejszym Światowy Dzień Żywności, ustanowiony w 1979 roku w Stanach Zjednoczonych ma na celu zwrócenie naszej uwagi na  globalne problemy żywnościowe, problem głodu,  niedożywienia czy ubóstwa.

Jest wiele miejsc na ziemi, w których nadal  ludzie dorośli i dzieci umierają z powodu braku pożywienia lub niedożywienia…Raport agencji ONZ  do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa ( FAO ),  stwierdza, że najwięcej głodujących ludzi – 640 milionów – mieszka w Azji i rejonie Pacyfiku. Także w niektórych krajach Afryki subsaharyjskiej takich jak Etiopia, Demokratyczna Republika Konga czy Czad. Rzecznik ONZ-owskiej agencji UNICEF Michael Klaus, podkreśla  powagę sytuacji. Przypominając, że w regionie od czterech lat panuje susza,  a wciąż rośnie liczba dzieci, które cierpią z powodu ostrego niedożywienia.

“Ponad miliard ludzi na świecie cierpi na niedożywienie; stanowi to 15 % lub jedną szóstą całej populacji. W wyniku kryzysu żywnościowego i finansowego liczba ta stale rośnie. Brak bezpieczeństwa zaopatrzenia w żywność realnie zagraża więc osiągnięciu wszystkich milenijnych celów rozwoju dotyczących wyeliminowania zjawiska skrajnej nędzy do roku 2015 ” ( żródło http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1524&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=en)

Obecnie ilość osób cierpiących z powodu głódu bądź niedożywienia osiągnęła zatrważającą liczbę … Sytuacja ponad 30 krajów jest tak ciężka, że wymagą one  interwencji i pomocy z zewnątrz.

Aby   zaradzić tej sytuacji, nie wystarczy jednorazowa pomoc, dlatego FAO wdraża programy długofalowej pomocy, lokalnym rolnikom, wspiera ich w budowie systemów nawadniających, edukuje.

Ps. Szanujmy jedzenie, to że mamy do niego swobodny, łatwy dostęp…

Advertisements